1987 Vauxhall nova On Ebay

https://www.ebay.co.uk/itm/194200641222?